BELEIDSPLAN

Beleidsplan van de Stichting Illyricum

 1.Inleiding:

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting
Illyricum het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld op de bestuursvergadering. Indien nodig zal het beleidsplan jaarlijks worden aangepast.

2.Strategie:

2.1 Statutaire doelstelling.

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: “Plaatselijke gezonde kerkgemeenschappen te ondersteunen”, inwoners afkomstig uit andere culturen, en de aangeslotenen, te helpen groeien in een persoonlijke relatie met God waardoor zij zelf in staat zullen zijn om in andere plaatsen/landen discipelen te maken zodat er weer nieuwe kerkgemeenschappen zullen ontstaan.

Met deze doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. Omdat het in ieders belang is elkaar te ondersteunen en te respecteren op basis van vriendschap en gelijkheid. Geen polarisatie en “wegzetten” van bevolkingsgroepen, maar integratie.

2.2 Afwezigheid winstoogmerk:

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en streeft ook niet naar winst omwille van de winst zelf.

2.3 Bestemming liquidatiesaldo:

Zoals blijkt uit artikel 12.6 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling in Nederland of in het buitenland.

3. Beleid:

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting:
De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
Het ten uitvoer brengen van, of deel te nemen aan: Charitatieve-,informatieve-, religieuse-, of opvoedkundige activiteiten die door het bestuur worden aangewezen. Door dit te doen draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.

3.2 Werving en beheer van gelden:
De stichting verkrijgt inkomsten door:
Donaties, subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen.
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats:

  • Het bijhouden van inkomsten en uitgaven
  • Het uitsplitsen van inkomsten en uitgaven
  • Het vaststellen van de redelijke beheerkosten in relatie met de som van de effectieve bestedingen die nodig zijn om de doelstellingen van Illyricum te realiseren.

3.3 Vermogen van de stichting:
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

3.4 Bestedingsbeleid:

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de volgende activiteiten cq projecten: Charitatieve ondersteuning, cursussen, conferenties, religieuze samenkomsten, Culturele uitwisselings activiteiten, voorlichtings campagnes.

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling:

Op grond van artikel 5.12 van de statuten van de stichting, en haar feitelijke werkzaamheid, heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

4. Overige

4.1 Beloningsbeleid.
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 4.6 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

4.2 Administratieve organisatie.
De administratie en de jaarrekening van de stichting worden uitgevoerd cq opgesteld door de penningmeester..

4.3 Publicatieplicht.
De stichting “Illyricum” voldoet aan haar publicatieplicht door middel van publicatie op de website onder www.illyricum.nl